Powiat Toruński bez barier

Menu dodatkowe

Treść strony

WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

1. Wydanie karty parkingowej

2. Nazwa podmiotu:

Przewodniczący Powiatowego Zespółu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

3. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z dnia 05 grudnia 2013 r., poz. 1446.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r.  w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2014 r. , poz. 818),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. z dnia 23 czerwca 2014 r. , poz. 813)
 • rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 24 czerwca  2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z dnia 26 czerwca 2014 r., poz. 843),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2014 r., poz. 870).

4. Wymagane dokumenty:

dla osób indywidualnych:

 • wypełniony wniosek – wzór wniosku do pobrania poniżej,
 • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej(obowiązuje od 2016 r.),
 • dowód osobisty do wglądu.

Informacja:

Osoba niepełnosprawna składa wniosek OSOBIŚCIE z wyjątkiem:

 • osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd,
 • W przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli. Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych:

 • wypełniony wniosek – wzór wniosku do pobrania poniżej,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej (obowiązuje od 2016 r.)

Informacja:

 • Do placówek zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:
 1. domy pomocy społecznej,
 2. placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 3. ośrodki wsparcia  - jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:

 • posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki,
 • prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej,

Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Kartę parkingową wydaje się na wniosek placówki, o których mowa powyżej.

UWAGA:
Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

5. Opłaty:

opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł,

opłatę należy uiszczać na rachunek bankowy 57 9550 0003 2024 0201 1314 0007 – w tytule przelewu prosimy podawać - „opłata za wydanie karty parkingowej – imię i nazwisko , data urodzenia.”,

dowód wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.

6. Termin załatwienia sprawy:

W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodniczący zespołu wzywa osobę niepełnosprawną lub placówkę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Ważne: Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie wniosku wniosek pozostawia się bez rozpoznania.    

         
W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osobę niepełnosprawną lub placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.


W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu

ul. Towarowa 4-6
parter, pokój 61-62,
tel. 56 662-87-62, 56 662-87-63.

8. Tryb odwoławczy:
Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest czynnością materialno – techniczną i de facto konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

9. Dodatkowe informacje:

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:
 • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,       
 • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.      
   

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli jednak posiada kartę parkingową wydaną przed tą datą to jej karta zachowuje ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

10. Formularze do pobrania:

Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.