Powiat Toruński bez barier

Menu dodatkowe

Treść strony

Ulgi pocztowe na terenie Polski

Przez przesyłkę dla ociemniałych rozumie się „przesyłkę o masie do 7000 g, zawierającą korespondencję lub druki, w których informacja jest utrwalona pismem wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez niewidomych lub ociemniałych, nadaną w sposób umożliwiający sprawdzenie zawartości”.
(Przez niewidomych i ociemniałych rozumie się osoby legitymujące się orzeczeniem właściwego organu orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytu­łu uszkodzenia narządu wzroku).

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zwolnione z opłat są przesyłki dla ociemniałych nadane przez:

  1. osobę niewidomą lub ociemniałą i adresowane do biblioteki lub organizacji osób niewidomych lub ociemniałych bądź do organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych;
  2. bibliotekę, organizację osób niewidomych lub ociemniałych bądź organizację, której celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych i adresowane do osoby niewidomej lub ociemniałej;
  3. osobę niewidomą lub ociemniałą bądź skierowane do tej osoby zawierające wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym.

Zwolnienie dotyczy opłaty pocztowej za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki nie będącej przesyłką najszyb­szej kategorii, tego rodzaju i tej samej masy ustalonej w obowią­zującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego. Zwolnienie to nie obejmuje opłaty za potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej.

Wykaz instytucji, które mogą wysyłać bezpłatnie przesyłki dla niewidomych i ociemniałych albo, do których niewidomi mogą bezpłatnie wysyłać przesyłki został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Ministra Kultury.

Wśród bibliotek wymienionych w rozporządzeniu znalazły się:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Do organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz orga­nizacji, których celem

statutowym jest działanie na rzecz tych osób, rozporządzenie zalicza:

Euro-Regionalne Stowarzyszenie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Sympatyków „Pomorze” w Gdańsku

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie

Fundacja „Jasne Strony” w Warszawie

Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” w Gdyni

Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych Labrador – Pies Przewodnik w Poznaniu

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” w Warszawie

Fundacja „Praca Dla Niewidomych” w Warszawie

Fundacja Szansa dla Niewidomych w Warszawie

Klub Inteligencji Niewidomej Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu

Lubelska Fundacja Pomocy Osobom Niewidomym i Słabowidzącym w Lublinie

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”

Polskie Towarzystwo Tyflologiczne w Krakowie

Polski Związek Niewidomych

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie

Stowarzyszenie Dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych „Razem Do Celu” w Dąbrowie Górniczej

Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny w Gdańsku

Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących „Kaszub” w Wejherowie

Stowarzyszenie Niewidomi Niewidomym w Olsztynie

Stowarzyszenie Na Rzecz Rehabilitacji Słabowidzących i Niewidomych w Warszawie

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” w Radomiu

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Bliżej Świata” w Lublinie

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Promyk” w Łodzi

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” w Warszawie

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Kielcach

Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika w Warszawie

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach Warszawskich

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w Warszawie

Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych w Poznaniu

Wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niewidomych we Wrocławiu

Związek Niewidomych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie

Związek Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Przesyłka dla ociemniałych powinna być oznaczona na stro­nie adresowej nalepką (znak graficzny: człowiek z białą laską, koloru białego na czarnym tle; wymiary znaku: 52×65 mm), dostępną w urzędzie pocztowym oraz informacją identyfikującą nadawcę.

Przesyłkę dla ociemniałych nadawaną przez bibliotekę, organizację osób niewidomych i ociemniałych lub organizację działającą na rzecz tych osób oraz odsyłaną przez te osoby do wyżej wymienionych instytucji, operator przyjmuje do przemiesz­czenia i doręczenia opakowaną w woreczek z materiału zabezpie­czony odciskiem pieczęci nadawcy, a w przypadku zwrotu prze­syłki przez osobę niewidomą lub ociemniałą – pieczęcią placówki nadawczej operatora. Dopuszcza się inny sposób opakowania i zabezpieczenia tej przesyłki, o ile został on uzgodniony z opera­torem. Operator świadczący powszechne usługi pocztowe zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do powszechnych usług pocztowych przez:

  1. doręczanie osobom niewidomym zaliczonym do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat, przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek z zadeklarowaną wartością oraz kwot pieniężnych określonych w przeka­zach pocztowych, z pominięciem oddawczej skrzynki poczto­wej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce operatora;
  2. przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki nie będącej przesyłką rejestrowaną.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529, ze zm.), art. 26, 62,
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2013 roku w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1120, ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. z 2013 r., poz. 545).

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.