Powiat Toruński bez barier

Menu dodatkowe

Treść strony

Wszystkie jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Toruński podejmują działania mające na celu zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych i zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu.

Zespół Szkół, CKU w Gronowie jest jednostka oświatową, która prowadzi działania wychodzące naprzeciw osobom niepełnosprawnym. Zarówno budynek główny szkoły jak i pozostałe obiekty szkolne posiadają wiele udogodnień wychodzących naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych. Budynek główny szkoły wyposażony jest w windę oraz łazienkę dla osób niepełnosprawnych, wejście do internatu wyposażone jest w podjazd, a pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych umiejscowione są na parterze. Wszystkie materiały do nauki przeznaczone dla uczniów słabowidzących wydrukowane są specjalną czcionką. Szkoła organizuje również są zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby niepełnosprawne mają wydłużony czas trwania egzaminów maturalnych oraz specjalny sposób oceniania, a dla osób niepełnosprawnych przeprowadzane są egzaminy zawodowe z dostosowaniem, a zdających wspomaga nauczyciel specjalista (tyflopedagog lub oligofrenopedagog). W szkole skorzystać można ze wsparcia psychologa.

W szkole funkcjonują rozwiązania minimalizujące zjawisko cyfrowego wykluczenia. Są to:  

 • zajęcia  informatyki, na których uczniowie uczą się posługiwać komputerem,
 • dziennik  elektroniczny,
 • szkolenia dla rodziców uczniów w zakresie zakładania poczty elektronicznej oraz posługiwania się ww. dziennikiem,
 • konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów w zakresie posługiwania się ww. dziennikiem,
 • w szkołach dla dorosłych przeszkolono słuchaczy i uczestników kursów w zakresie posługiwania się platformą moodle,
 • na terenie szkoły i internatu dostępny jest Internet w sieci wi-fi, z którego korzystać może każdy zainteresowany,
 • w szkolnej bibliotece oraz w internacie znajdują się ogólnodostępne komputery,
 • szkoła prowadzi własną stronę internetową, BIP oraz profil na Facebooku,
 • na stronie internetowej szkoły dostępny jest katalog zasobów biblioteki szkolnej.

Zespół Szkół w Chełmży również podejmuje działania polegające na organizacji kształcenia specjalnego, zapewniania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczania indywidualnego, doradztwa edukacyjno-zawodowego.  W przebiegu  procesu dydaktyczno-wychowawczego stawiane wymagania dostosowane są do możliwości psychofizycznych i  rozwojowych młodzieży niepełnosprawnej. W zależności od potrzeb szkoła współpracuje z podmiotami, które mogą wspierać pracę z osobami niepełnosprawnymi. 

Dostosowywanie szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje również odzwierciedlenie w podnoszeniu kwalifikacji nauczycielskich w zakresie oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej. Kolejnym przykładem otwartości na problematykę osób niepełnosprawnych oraz dostrzegania możliwości i konieczności wprowadzania istotnych zmian jest to, iż niepełnosprawni ruchowo abiturienci z dużymi ograniczeniami w zakresie aparatu ruchowego zdają egzaminy maturalne na parterze budynku. W miarę potrzeb szkoła wnioskuje do odpowiednich instytucji  o pokrycie kosztów zakupu pomocy niezbędnych niepełnosprawnym uczniom w procesie kształcenia. Problematyka niepełnosprawności ma również odzwierciedlenie w pracy wychowawczej szkoły i charakteryzuje ją systematyczne uwrażliwianie na los ludzi dotkniętych niepełnosprawnościami. Organizowane są stałe, cykliczne i jednorazowe akcje pomocowe, które kształtują u uczniów właściwą pespektywę na zagadnienia niepełnosprawności.                                                               

W zakresie udogodnień wychodzących naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych ruchowo szkoła posiada od strony wejścia głównego do budynku miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, które powstało z inicjatywy szkoły. Wokół szkoły znajdują się rampy krawężnikowe umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W szkole funkcjonują rozwiązania minimalizujące zjawisko cyfrowego wykluczenia. Są to:

 • dostęp do bezprzewodowy Internetu dla uczniów przy bibliotece szkolnej,
 • multimedialny radiowęzeł z dostępem do Internetu,
 • możliwość nauki on-line z wykorzystaniem platformy Moodle (obecnie wykorzystywana w kształceniu zawodowym dorosłych),
 • 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w bibliotece (katalog biblioteki on-line),
 • wszystkie sale lekcyjne z dostępem przewodowym i bezprzewodowym do Internetu, niektóre klasopracownie wyposażone w projektor cyfrowy.
 • dla rodziców uczniów organizowane są szkolenia z obsługi e-dziennika. 

W Szkole Muzycznej I stopnia w Chełmży programy nauczania dostosowane są do indywidualnie do każdego ucznia w zależności od stopnia jego niepełnoprawności, a dwoje nauczycieli posiada dodatkowe wykształcenie z zakresu  oligofrenopedagogiki. W zakresie udogodnień wychodzących naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych ruchowo szkoła posiada na parterze obiektu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych podjazdy i toalety, korytarz. W szkole istnieje również możliwość prowadzenia zajęć z muzykoterapii.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.