Powiat Toruński bez barier

Menu dodatkowe

Treść strony

Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabiltacji osób niepełnosprawnych

Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej ustawą o rehabilitacji. Część zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji realizowana jest przez samorządy powiatowe i wojewódzkie, które uzyskują na ten cel środki PFRON. W niniejszym „Informatorze” opisano rodzaje zadań realizowanych z myślą o indywidualnych osobach niepełnosprawnych oraz pracodawcach zatrudniających niepełnosprawnych pracowników.

W poniższej tabeli nr 1 wymieniono zadania ustawowe finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON w podziale na realizatorów.

Realizatorzy to instytucje, za pośrednictwem których PFRON wydatkuje środki na określone zadania. Instytucje te przyjmują i rozpatrują wnioski o dofinansowania, przekazują środki finansowe. Realizatorami są w szczególności: PFRON, samorządy powiatowe i samorządy wojewódzkie.

Zadania ustawowe finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON w podziale na realizatorów

PFRON

  Samorząd powiatowy

Samorząd wojewódzki

                                                         Rehabilitacja zawodowa

Dofinansowanie do wynagrodzenia (otwarty i chroniony rynek pracy)

Zwrot pracodawcom kosztów

przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą oraz

niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika.

Zwrot pracodawcom chronionego rynku pracy dodatkowych

(wynikających z zatrudniania

pracowników niepełnosprawnych)

kosztów: budowy lub

przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych

Zwrot pracodawcom kosztów

wyposażenia stanowisk pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwrot miesięcznych kosztów

zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

 

 

Dofinansowanie w wysokości

do 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez zakład pracy chronionej, pod warunkiem wykorzystania

ich na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych

Refundacja kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

 

 

 

Dotacja przyznawana osobie

niepełnosprawnej na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

 

 

Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu

bankowego zaciągniętego na

kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie

własnego lub dzierżawionego

gospodarstwa rolnego

 

 

Wsparcie osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy (szkolenia, staże itp.)

 

 

Pomoc w podejmowaniu staży

przez niepełnosprawnych absolwentów oraz pomoc doradcy zawodowego dla absolwentów

 

                                                         Rehabilitacja społeczna

Zlecanie zadań organizacjom

pozarządowym i fundacjom,

w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji

Zlecanie zadań organizacjom

pozarządowym i fundacjom,

w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji

Zlecanie zadań organizacjom

pozarządowym i fundacjom,

w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji

Refundacja kosztów wydawania

certyfikatów przez podmioty

uprawnione do szkolenia psów

asystujących

Dofinansowanie uczestnictwa

osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

 

Dofinansowanie robot budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

 

 

Dofinansowanie zaopatrzenia

w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

 

 

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii

zajęciowej

 

Dofinansowanie kosztów szkoleń języka migowego – na podstawie

ustawy o języku migowym

 

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza -

przewodnika na wniosek

osoby niepełnosprawnej

 

                                             Rehabilitacja zawodowa i społeczna

Programy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych, których realizatorami są starostwa powiatowe, zaś instytucją finansującą i określającą rodzaje wsparcia jest PFRON

Pomoc w likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 

 

 

Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.