Powiat Toruński bez barier

Menu dodatkowe

Dla niepełnosprawnych ruchowo

Uprawnienia osoby niepełnosprawnej wynikajace z karty parkingowej

– uprawnienie do parkowania w miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

– uprawnienie do niestosowania się do niektórych znaków drogowych (- zakaz ruchu w obu kierunkach; – zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych; –  zakaz wjazdu autobusów, – zakaz wjazdu motocykli; – zakaz wjazdu motorowerów; – zakaz postoju; – zakaz postoju w dni nieparzyste; – zakaz postoju w dni parzyste; – strefa ograniczonego postoju).

Przesłanką uzyskania karty parkingowej jest legitymowanie się:

– orzeczeniem o niepełnosprawności, albo

– orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, albo

– orzeczeniem o wskazaniach do ulg i uprawnień

wraz ze wskazaniem spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w Ustawie o ruchu drogowym (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Art. 8 ust. 1). Osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności spełnić mogą wspomniane przesłanki, o ile ich przyczyna niepełnosprawności określona została symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

             Z uprawnień wynikających z karty parkingowej korzystać mogą także kierowcy przewożący osoby o obniżonej sprawności ruchowej (na podstawie karty parkingowej przyznanej osobie przewożonej) oraz pracownicy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, o ile przewożą takie osoby (na podstawie karty parkingowej przyznanej danej placówce).

Kartę parkingową wydaje się na podstawie złożenia przez osobę uprawnioną następujących dokumentów:

– kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz dowodu osobistego;

– fotografii o wymiarach 3,5×4,5 cm;

– wypełnionego na formularzu wniosku;

– potwierdzenia dokonania opłaty za wydanie karty parkingowej (jej wysokość wynosi aktualnie 25 zł).

Karta parkingowa umieszczona być winna za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający  odczytanie pierwszej jej strony. Omawiany dokument uprawnia osoby niepełnosprawne do korzystania z wydzielonych miejsc parkingowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Dla niesłyszących

Informacja dla osób niesłyszących

Od 1 kwietnia 2012 r. (tj. z dniem wejścia w życie ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwana „osobą uprawnioną”) ma prawo do:

 • skorzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej,
 • kontaktu z urzędem za pomocą udostępnionych usług pozwalających na komunikowanie się.

ŚRODKI  WSPIERAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

W Starostwie Powiatowym w Toruniu dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO

Osoba uprawniona ma prawo skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika (tłumacza SKOGN – systemów komunikowania osób głuchoniewidomych przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Toruniu. W tym celu na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem osoba zainteresowana pomocą tłumacza powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa tłumacza przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Aby skorzystać z usług Urzędu, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się), należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz zgłoszeniowy i po wypełnieniu odesłać jedną z wybranych metod:

 1. pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6,
 2. telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie – tel. 56 662 88 88
 3. pocztą elektroniczną – e-mail: starostwo@powiattorunski.pl
 4. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej-  www.epuap.gov.pl
 5. lub dostarczyć osobiście – Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, (Biuro podawcze) 

ZAŁATWIANIE SPRAWY PRZY POMOCY OSOBY PRZYBRANEJ

Osoba uprawniona w celu komunikowania się z urzędem może korzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu porozumiewania się w załatwieniu spraw w Starostwie.

Telefoniczną informację o usłudze można uzyskać pod numerem telefonu: 56 662 88 88.

Dla niedowidzących

Wersja serwisu dla osób słabowidzacych

Serwisy internetowe Powiatu Toruńskiego

www.powiattorunski.pl

bip.powiattorunski.pl

bezbarier.powiattorunski.pl

są dostosowane do osób niewidomych i niedowidzących spełniając wymogi wytycznych WCAG 2.0 .

Treści i funkcje zaprezentowane są w sposób ujednolicony, zastosowano wysoki kontrast, a także możliwość powiększania czcionki.

W celu ułatwienia dostępu do treści osobom słabowidzącym i mającym kłopoty z czytaniem strony wyposażone są w możliwość odsłuchu wszystkich informacji zamieszczonych w serwisach.

Wystarczy przy danej informacji wybrać ikonę

ReadSpeaker

PFRON

Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabiltacji osób niepełnosprawnych

Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej ustawą o rehabilitacji. Część zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji realizowana jest przez samorządy powiatowe i wojewódzkie, które uzyskują na ten cel środki PFRON. W niniejszym „Informatorze” opisano rodzaje zadań realizowanych z myślą o indywidualnych osobach niepełnosprawnych oraz pracodawcach zatrudniających niepełnosprawnych pracowników.

W poniższej tabeli nr 1 wymieniono zadania ustawowe finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON w podziale na realizatorów.

Realizatorzy to instytucje, za pośrednictwem których PFRON wydatkuje środki na określone zadania. Instytucje te przyjmują i rozpatrują wnioski o dofinansowania, przekazują środki finansowe. Realizatorami są w szczególności: PFRON, samorządy powiatowe i samorządy wojewódzkie.

Zadania ustawowe finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON w podziale na realizatorów

PFRON

Samorząd powiatowy

Samorząd wojewódzki

Rehabilitacja zawodowa

Dofinansowanie do wynagrodzenia (otwarty i chroniony rynek pracy)

Zwrot pracodawcom kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika.

Zwrot pracodawcom chronionego rynku pracy dodatkowych (wynikających z zatrudniania pracowników niepełnosprawnych) kosztów: budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych

Zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowisk pracy

Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

 

Dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez zakład pracy chronionej, pod warunkiem wykorzystania ich na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych

Refundacja kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

 

 

Dotacja przyznawana osobie niepełnosprawnej na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

 

 

Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego

 

 

Wsparcie osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy (szkolenia, staże itp.)

 

 

Pomoc w podejmowaniu staży przez niepełnosprawnych absolwentów oraz pomoc doradcy zawodowego dla absolwentów

 

Rehabilitacja społeczna

Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym i fundacjom, w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji

Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym i fundacjom, w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji

Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym i fundacjom, w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji

Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Dofinansowanie robot budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

 

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

 

 

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

 

Dofinansowanie kosztów szkoleń języka migowego – na podstawie ustawy o języku migowym

 

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika na wniosek osoby niepełnosprawnej

 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna

Programy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, których realizatorami są starostwa powiatowe, zaś instytucją finansującą i określającą rodzaje wsparcia jest PFRON

Pomoc w likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 

 

Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

 

Szkoły

Wszystkie jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Toruński podejmują działania mające na celu zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych i zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu.

Zespół Szkół, CKU w Gronowie jest jednostka oświatową, która prowadzi działania wychodzące naprzeciw osobom niepełnosprawnym. Zarówno budynek główny szkoły jak i pozostałe obiekty szkolne posiadają wiele udogodnień wychodzących naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych. Budynek główny szkoły wyposażony jest w windę oraz łazienkę dla osób niepełnosprawnych, wejście do internatu wyposażone jest w podjazd, a pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych umiejscowione są na parterze. Wszystkie materiały do nauki przeznaczone dla uczniów słabowidzących wydrukowane są specjalną czcionką. Szkoła organizuje również są zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby niepełnosprawne mają wydłużony czas trwania egzaminów maturalnych oraz specjalny sposób oceniania, a dla osób niepełnosprawnych przeprowadzane są egzaminy zawodowe z dostosowaniem, a zdających wspomaga nauczyciel specjalista (tyflopedagog lub oligofrenopedagog). W szkole skorzystać można ze wsparcia psychologa.

W szkole funkcjonują rozwiązania minimalizujące zjawisko cyfrowego wykluczenia. Są to:  

 • zajęcia  informatyki, na których uczniowie uczą się posługiwać komputerem,
 • dziennik  elektroniczny,
 • szkolenia dla rodziców uczniów w zakresie zakładania poczty elektronicznej oraz posługiwania się ww. dziennikiem,
 • konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów w zakresie posługiwania się ww. dziennikiem,
 • w szkołach dla dorosłych przeszkolono słuchaczy i uczestników kursów w zakresie posługiwania się platformą moodle,
 • na terenie szkoły i internatu dostępny jest Internet w sieci wi-fi, z którego korzystać może każdy zainteresowany,
 • w szkolnej bibliotece oraz w internacie znajdują się ogólnodostępne komputery,
 • szkoła prowadzi własną stronę internetową, BIP oraz profil na Facebooku,
 • na stronie internetowej szkoły dostępny jest katalog zasobów biblioteki szkolnej.

Zespół Szkół w Chełmży również podejmuje działania polegające na organizacji kształcenia specjalnego, zapewniania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczania indywidualnego, doradztwa edukacyjno-zawodowego.  W przebiegu  procesu dydaktyczno-wychowawczego stawiane wymagania dostosowane są do możliwości psychofizycznych i  rozwojowych młodzieży niepełnosprawnej. W zależności od potrzeb szkoła współpracuje z podmiotami, które mogą wspierać pracę z osobami niepełnosprawnymi. 

Dostosowywanie szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje również odzwierciedlenie w podnoszeniu kwalifikacji nauczycielskich w zakresie oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej. Kolejnym przykładem otwartości na problematykę osób niepełnosprawnych oraz dostrzegania możliwości i konieczności wprowadzania istotnych zmian jest to, iż niepełnosprawni ruchowo abiturienci z dużymi ograniczeniami w zakresie aparatu ruchowego zdają egzaminy maturalne na parterze budynku. W miarę potrzeb szkoła wnioskuje do odpowiednich instytucji  o pokrycie kosztów zakupu pomocy niezbędnych niepełnosprawnym uczniom w procesie kształcenia. Problematyka niepełnosprawności ma również odzwierciedlenie w pracy wychowawczej szkoły i charakteryzuje ją systematyczne uwrażliwianie na los ludzi dotkniętych niepełnosprawnościami. Organizowane są stałe, cykliczne i jednorazowe akcje pomocowe, które kształtują u uczniów właściwą pespektywę na zagadnienia niepełnosprawności.                                                               

W zakresie udogodnień wychodzących naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych ruchowo szkoła posiada od strony wejścia głównego do budynku miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, które powstało z inicjatywy szkoły. Wokół szkoły znajdują się rampy krawężnikowe umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W szkole funkcjonują rozwiązania minimalizujące zjawisko cyfrowego wykluczenia. Są to:

 • dostęp do bezprzewodowy Internetu dla uczniów przy bibliotece szkolnej,
 • multimedialny radiowęzeł z dostępem do Internetu,
 • możliwość nauki on-line z wykorzystaniem platformy Moodle (obecnie wykorzystywana w kształceniu zawodowym dorosłych),
 • 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w bibliotece (katalog biblioteki on-line),
 • wszystkie sale lekcyjne z dostępem przewodowym i bezprzewodowym do Internetu, niektóre klasopracownie wyposażone w projektor cyfrowy.
 • dla rodziców uczniów organizowane są szkolenia z obsługi e-dziennika. 

W Szkole Muzycznej I stopnia w Chełmży programy nauczania dostosowane są do indywidualnie do każdego ucznia w zależności od stopnia jego niepełnoprawności, a dwoje nauczycieli posiada dodatkowe wykształcenie z zakresu  oligofrenopedagogiki. W zakresie udogodnień wychodzących naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych ruchowo szkoła posiada na parterze obiektu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych podjazdy i toalety, korytarz. W szkole istnieje również możliwość prowadzenia zajęć z muzykoterapii.

Przydatne adresy i linki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

telefon: 56 662 87 50, fax: 56 662 87 51

godziny urzędowania: pn.-pt. 7.30-15.30

 

ADRESY ODDZIAŁÓW ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:

Oddział w Toruniu 87-100 Toruń ul. Mickiewicza 33/39 oraz ul. Mickiewicza 10/16

Oddział w Bydgoszczy 85-224 Bydgoszcz ul. Świętej Trójcy 33

 

ADRESY BIURA ORAZ WOJEWÓDZKICH ODDZIAŁÓW PFRON:

 Biuro PFRON 00-828 Warszawa al. Jana Pawła II 13, 22 505 55 00 www.pfron.org.pl

Infolinia dotycząca dofinansowań do wynagrodzeń i refundacji składek:801 233 554, 22 581 84 10

Kontakt pocztą elektroniczną:rzecznik_pfron@pfron.org.pl –rzecznik prasowy PFRON, interwencje@pfron.org.pl – sekcja skarg, wniosków i interwencji

sod@pfron.org.pl – dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, refundacja składek

ewidencja@pfron.org.pl – wpłaty obowiązkowe na PFRON

as@pfron.org.pl – program Aktywny Samorząd

zadania_zlecane@pfron.org.pl – zadania zlecane organizacjom i fundacjom

coi@pfron.org.pl – ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

programy@pfron.org.pl – programy celowe PFRON

Punkt obsługi klienta w siedzibie PFRON, Al. Jana Pawła II 13 w Warszawie przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 800–1600.

Sekcja Skarg, Wniosków i Interwencji przyjmuje interesantów przy ul. Siennej 63 pok. 18 w poniedziałek w godzinach 900–1700, w pozostałe dni w godzinach pracy biura PFRON.

 

 

Adresy biura oraz wojewódzkich oddziałów PFRON w Województwie Kujawsko-Pomorskim:

Oddział Kujawsko-Pomorski

87-100 Toruń

ul. Szosa Chełmińska 30

56 681 44 00 torun@pfron.org.pl

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.